Облік роботи  з юридичними та фізичними особами – джерелами

           формування НАФ  в  ЦДНТА України в  2017 році

              

Робота відділу з юридичними особами – джерелами  формування  НАФ   протягом  2017 року велась  по наступним  напрямках:

 1. Використовувалися організаційні форми комплексних, тематичних і контрольних перевірок. Проведено 14 комплексних, 12 — тематичних та 13 контрольних перевірки стану роботи з НТД в юридичних особах м. Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Києва та Одеси (всього 39 перевірянь). За результатами перевірок були складені довідки, з якими було ознайомлено керівництво відповідних юридичних осіб.
 2. З метою поліпшення організаційно-правового стану архівних підрозділів і експертних комісій юридичних осіб - джерел формування НАФ було погоджено на засіданні ЕПК 15 положень про архівний підрозділ   та  17 положень про ЕК.
 3. Надавалась методична та практична допомога юридичним особам у складанні переліків проектів, проблем (тем), НТД по яких підлягає віднесенню до складу НАФ і передачі на державне зберігання, та актів про виділення до знищення документів - на ЕПК узгоджено  14 переліків та 5 актів про виділення до знищення. Співробітники відділу формування НАФ та діловодства на засідання ЕПК  склали  78 висновків  на переліки проектів, акти про виділення на знищення,  положення  про ЕК та архівний підрозділ, про включення та виключення із списків юридичних осіб.
 4. У відділі формування НАФ та діловодства розроблені методичні посібники: “Інструкція з діловодства в ЦДНТА України” (протокол ЕПК №02 від 28.03.2017),  методичниі рекомендації  «Формування НАФ усноісторичними джерелами з історії науки і техніки. Ч. 2. Приймання на державне зберігання усноісторичних джерел в ЦДНТА України» та  інструкція “Складання описів первинного розбирання документів особового походження ” (протокол НМР №12  від 27.12.2017).
 5. Протягом 2017 року  проводилися  вибіркові перевіряння НТД, віднесеної до складу НАФ, в 13 юридичних особах – джерелах формування НАФ  м. Харкова та м. Одеса.
 6. Надавалась методична та практична допомога юридичним особам (листуванням): по організації та проведенні оглядів, по платним послугам та виявленню стану збереження, обліку і використання НТД. Практична та методична допомога працівникам архівних підрозділів і ЕК організацій – джерел джерел формування НАФ в архіві, в юридичних  особах , по телефону, в архіві та ЕК організацій.
 7. Складено 15 доповнень до  історичних довідок для формування наглядових справ юридичних осіб — джерел формування НАФ в зоні комплектування архіву.
 8. Оранізована робота по прийманню НТД на державне зберігання  від     ПАТ “Ресурс” і ПАТ “ШТУВ”  м. Київ, ДП “УкрНДІливмаш” м. Харків та  усноісторичних документів від Горелової С.О. за темою “Розвиток ракетно-космічної техніки  в Україні”.
 9. Проведена робота по виявленню стану електронного документообігу НТД (підготовлена довідка) та по передачі на державне зберігання НТД, яка зберігається в архівних підрозділах понад встановлені роки.
 10. 17 травня 2017 року проведений виїзний семінар з представниками юридичних осіб — джерел формування НАФ України на базі Державного архіву Запорізької області. Тема семінару - “Забезпечення збереженості науково-технічної документації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі”. У семінарі прийняли участь 24 робітників архівних підрозділів та експертних комісій  14 юридичних осіб - джерел комплектування науково-технічною документацією ЦДНТА України та ДАЗО.
 11. Протягом 23-25 травня та 26-28 вересня 2017 року були проведені   семінари з підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів України з питань організації роботи з науково-технічною документацією. Взяли участь у семінарі фахівці державного архіву Волинської , Запорізької та Київської областей (2 слухача).
 12. Для чіткої організації контролю та науково-методичної допомоги здійснюється облік юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ в зоні комплектування ЦДНТА України. Це списки №1, 2, наглядові справи,  картотека обліку роботи з юридичними особами, картотека обліку юридичних осіб по областях,  картотека засідань ЕПК та журнал реєстрації проходження документів на ЕПК,  паспорти технічних архівів,  книга обліку консультацій.   З метою обліку роботи з архівними підрозділами, на кожну юридичну особу формується наглядова справа. До її складу входять: копії наказів керівників юридичних осіб про організацію  роботи архівного підрозділу та ЕК, довідки обстежень стану збереженості НТД, документи по проведенню експертизи цінності, знищенню НТД, історична довідка та доповнення до неї, анкета, перелік проектів, НТД яких віднесена до НАФ України.

 

Начальник відділу формування НАФ та діловодства Малишева А. К.                                                                                               

28 грудня 2017 р.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017