Експертно-перевірна комісія ЦДНТА України
 
Затверджено
Наказ директора ЦДНТА України
05.02.2012 № 4

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-перевірну комісію

Центрального державного науково-технічного архіву України

 

1. Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1004 (із змінами), Центральний державний науково-технічний архів України утворює експертно-перевірну комісію (далі-ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або вилученням документів з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності ( далі – комісії з проведення експертизи цінності документів) .

2. ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються директором ЦДНТА України, після чого є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у зоні комплектування архіву.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державної архівної служби України (далі- Укрдержархів) та цим положенням.

4. До складу ЕПК, який затверджується директором ЦДНТА України, входять фахівці структурних підрозділів архіву, представники наукових установ і творчої громадкості, підприємств та організацій – джерел формування НАФ. Головою ЕПК призначається заступник директора архіву, секретарем – співробітник відділу формування НАФ та діловодства архіву.

Голова ЕПК організовує роботу комісії згідно з річним планом, затвердженим директором ЦДНТА України, і звітує про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів архіву, підприємств та організацій рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

5. Основними завданнями ЕПК ЦДНТА України є:

науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

розгляд, у межах своїх повноважень, питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної експертнної комісіями з проведення експертизи цінності документів .

6. ЕПК приймає рішення про:

схвалення і подання на затвердження директора ЦДНТА України списків джерел формування НАФ , які перебувають у зоні комплектування архіву;

схвалення описів документів постійного зберігання, внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування ЦДНТА України, переліків проектів, проблем (тем) науково-технічна документація яких підлягає внесенню до зазначеного Фонду, та подання таких документів на затвердження керівникам юридичних осіб;

погодження:

положень про архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування ЦДНТА України;

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування ЦДНТА України;

схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про архівний підрозділ архіву та подання таких документів на затвердження директора ЦДНТА України;

схвалення і подання на погодження з Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву (далі-ЦЕПК):

актів про вилучення з НАФ документів, що зберігаються в ЦДНТА України, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву;

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у ЦДНТА України, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву;

схвалення проектів визначення рангу документів НАФ та подання на затвердження директора ЦДНТА України актів грошової оцінки документів, що зберігаються в архіві;

внесення до НАФ:

документів, що зберігаються у фізичних осіб;

документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

7. ЕПК має право:

контролювати дотримання юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування ЦДНТА України, установлених правил проведення експертизи цінності документів;

вимагати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування ЦДНТА України, розшуку відсутніх документів НАФ та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування ЦДНТА України, відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності документів;

під час розгляду описів справ постійного зберігання та з особового складу вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

інформувати керівників юридичних осіб з питань діяльності їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

заслуховувати на засіданнях інформацію керівників юридичних осіб та їх комісій з проведення експертизи цінності документів про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання документів;

запрошувати на засідання консультантів і експертів фахівців юридичних осіб та членів їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

інформувати керівництво ЦДНТА України з питань, що входять до компетенції ЕПК.

8. Засідання ЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо присутність членів комісії становить дві третини складу.

Рішення ЕПК з проведення експертизи цінності документів приймаються більшістю голосів, оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором ЦДНТА України.

У разі відмови керівника архіву затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися із скаргою до ЦЕПК, рішення якої є остаточним.
 

Склад експертно-перевірної комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ЦДНТА України

від 12.06.2015 № 24

 

Голова: канд.істор.наук, заступник директора Балишев Марат Артурович.

Секретар: провідний архівіст відділу формування НАФ та діловодства Куценко Олександра Михайлівна.

Члени комісії:

Гарагуля Віктор Іванович, заст. директора-головний зберігач фондів;

Алєксєєнко Анна Олександрівна, начальник відділу використання інформації документів;

Ястреб Лариса Анатоліївна, начальник відділу забезпечення збереженості документів;

Малишева Антоніна Кузьмівна, начальник відділу формування НАФ та діловодства;

Островерх Тетяна Миколаївна, завідувач сектору режимно-секретної роботи;

Дудник Наталія Вікторівна, завідувач сектору експертизи та опрацювання науково-технічних документів;

Мащенко Олена Миколаївна, головний науковий співробітник відділу довідкового апарату та обліку документів;

Металліченко Вікторія Володимирівна, провідний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства;

Миргород Наталія Валентинівна, архівіст І категорії відділу формування НАФ та діловодства;

Черняховська Юлія Вікторівна, провідний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства;

Скляр Володимир Миколайович, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії науки і техніки НТУ “ХПІ” (за згодою);

Куделко Сергій Михайлович, к.і.н., професор, директор Міжфакультетського Центру краєзнавства ХНУ імені В.Н.Каразіна (за згодою);

Шаповал Ніна Петрівна, начальник групи правників і копій технічного відділу ДП “ГИПРОКОКС” (за згодою);

Несват Юлія Петрівна, завідувач технічного архіву ТОВ "Гідротехпроект" області (за згодою).

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017