"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. № 639
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. № 1608)

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів

 1. У сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах:

  1) підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення документів;

  2) перевірка правильності посилань на архівні джерела у публікаціях документів, монографіях і дисертаційних роботах;

  3) наукове консультування про склад і зміст документів;

  4) підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;

  5) переклад текстів документів, створених давніми та іноземними мовами;

  6) надання документів для копіювання;

  7) виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових;

  8) надання для перегляду кіно- та відеодокументів;

  9) надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за межами архівної установи;

  10) підготовка виставок документів; демонстрування виставок документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної установи;

  11) звіряння текстів копій документів після друкування;

  12) підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ;

  13) підготовка теле- та радіопередач;

  14) демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео-, кінозйомок у приміщенні архівної установи;

  15) надання у користування в читальному залі документів, що не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документів);

  16) надання у користування в читальному залі документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки;

  17) надання доступу до справ фондів, інших облікових документів, автоматизованих інформаційних систем;

  18) пошук і надання архівної інформації в електронній формі.

 2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:

  1) копіювання документів з метою створення страхового фонду;

  2) реставрація, ремонт та консерваційно-профілактичне оброблення документів, друкованих видань, мікрофільмів, копій документів страхового фонду;

  3) палітурні та картонажні роботи;

  4) підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ;

  5) визначення фондової належності документів;

  6) систематизація документів для проведення експертизи їх цінності;

  7) проведення експертизи цінності документів;

  8) систематизація справ в архівних фондах;

  9) науково-технічне опрацювання документів;

  10) картонування справ;

  11) складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів, статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами і паспортів архівних підрозділів юридичних осіб;

  12) погодження номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, анотованих переліків документів, віднесених до унікальних, актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню;

  13) друкарські роботи, надання поліграфічних послуг;

  14) дострокове приймання документів на постійне зберігання;

  15) депоноване зберігання документів, що не належать державі;

  16) консультування з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів;

  17) консультування з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи".

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017